آموزشی

چه جوری بدون اونکه همسرتون رو ناراحت کنین از اون انتقاد کنین؟

    ۱. زمان مناسب رو انتخاب کنین اول از همه باید زمان و مکانی رو انتخاب کنین که احساس می کنین همسرتون حوصله ی شنیدن واقعیتی دردناک رو درباره خودش داره؛ فرقی هم نمی بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل